Informacje o fundacji TEAMNATURAL

FUNDACJA TEAMNATURAL FOUNDATION

NIP: 7393965234

REGON: 521461172

KRS: 0000959949

adres: ul. Dąbrowszczaków 39/513, 10-542, Olsztyn

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług związanych z dofinansowaniem usług fundacji.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Teamnatural Foundation z siedzibą w Olsztynie, ul.Dąbrowszczaków 39/513, 10-542

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis teamnatural.org Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji i prosimy o kontakt.

Regulamin Wsparcia

1. Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia przez Fundację Teamnatural, Olsztyn,  10-542 przy ul. Dąbrowszczaków 39/513, KRS: 0000959949. NIP: 7393965234, REGON: 521461172, zwaną dalej Fundacją usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu osobom korzystającym ze strony teamnatural.org/wsparcie, przekazywanie darowizn pieniężnych,  na działania statutowe Fundacji.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Darczyńcy, należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą ze strony teamnatural.org/wsparcie w celu przekazania darowizny.

Korzystając ze strony do przekazywania darowizn, Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców na stronie teamnatural.org/informacje.

2. Zasady przekazywania darowizn na stronie

Darowiznę można przekazać po wybraniu opcji płatności PayU bądź Paypal na stronie teamnatural.org/wsparcie. Po kliknięciu w link należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie operatora płatności.

Przekazywanie darowizn na stronie teamnatural.org/wsparcie odbywa się za pośrednictwem operatora płatności – spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP 7792308495, REGON 300523444, KRS 0000274399, oraz spółka PayPal Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, NIP 5252406419, REGON 141108225, KRS 0000289372

Darowiznę można wpłacić przy pomocy przelewu elektronicznego, karty płatniczej (kredytowej lub debetowej), systemu płatności mobilnych BLIK, googlepay, oraz applepay.

Wpłaty Darczyńców są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane.

Za pośrednictwem strony można przekazywać darowizny jednorazowe na rzecz Fundacji.

Przekazując darowiznę Darczyńca może wybrać jedną z kwot sugerowanych na stronie teamnatural.org/wsparcie lub wpisać dowolną, wybraną przez siebie kwotę w pole „Inna”.

3. Zwolnienia podatkowe

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. Zgodnie z przepisami prawa art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje możliwość odliczenia od dochodu w roku podatkowym wartość przekazanych darowizn. Darowizny przekazane na działania Fundacji można odliczyć od dochodu: –  osoba fizyczna do kwoty równej 6% dochodu przed opodatkowaniem (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od osób fizycznych),-  osoba prawna do kwoty równej 10% dochodu przed opodatkowaniem (art. 18 ust. 1 pkt. 1 i 7 ustawy o podatku od osób prawnych).Potwierdzenie przelewu należy przechowywać 5 lat od dokonania darowizny.

Fundacja nie gromadzi i nie przetwarza w swoim systemie informatycznym danych z kart płatniczych (kredytowych lub debetowych) Darczyńców. Dane te Darczyńca udostępnia wyłącznie Operatorowi płatności.

Dane Darczyńcy, tytuł, oraz kwota płatności dostarczane są PayU, oraz PayPal przez Fundację. Zlecenie przekazywane jest do rejestracji po otrzymaniu przez PayU, lub PayPal wpłaty.

PayU, oraz PayPal nie pobierają od Darczyńcy opłaty od realizacji usługi. Cała kwota darowizny trafia na konto Fundacji. PayU, oraz PayPal pobierają od Fundacji prowizję oraz dodatkowe opłaty.

W przypadku braku środków na koncie lub zbyt niskiego limitu autoryzacyjnego zadeklarowana kwota nie zostanie pobrana.

Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania, https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/about

4. Reklamacje, zwroty darowizny, reklamacje usług PayU, oraz PayPal.

W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny jednorazowej lub cyklicznej, należy je zgłosić Fundacji pod adresem: kontakt@teamnatural.org

Darczyńca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach operatora płatności nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w formie:

pisemnej na adres PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań

elektronicznej poprzez formularz https://www.payu.pl/pomoc) telefonicznej pod numerem telefonu: + 48 61 628 45 05 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Darczyńca), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.

elektronicznej poprzez formularz https://www.paypal.com/PL/smarthelp/complaints, telefonicznej pod numerem telefonu: +48 223064492 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Darczyńca), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 17:00.

Darczyńcy mają prawo zażądać zwrotu darowizny w terminie 7 dni od jej wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu należy wysłać e-mail na adres: kontakt@teamnatural.org. Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Zwrot darowizny”. Wpłata, po potrąceniu kosztów przelewu, zostanie zwrócona w terminie do 7 dni roboczych od dnia wpływu zgłoszenia do Fundacji.

Statut fundacji

TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI „Teamnatural Foundation”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Fundacja pod nazwą Fundacja Teamnatural Foundation zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Mariusza Czerniewicza zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Olsztynie dnia 01. 09. 2021r., repertorium A numer 10730/2021 prowadzonej przez Notariusza Annę Zając i Jacka Zając.
§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3
Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
§ 4
Siedzibą Fundacji jest Olsztyn.
§ 5
Ministrem sprawującym nadzór ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest Minister Sportu i Turystyki.
§ 6
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 7
Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8
Celami Fundacji są:
1. Przywracanie ładu i moralności cywilizacji łacińskiej na płaszczyźnie sportu
amatorskiego oraz wyczynowego, w szczególności wśród sportowców dyscyplin siłowych oraz sylwetowych.
2. Działalność związana ze zwalczaniem dopingu oraz promocją czystej rywalizacji sportowej zgodnej z duchem zasad „fair play”. Priorytetem fundacji jest obszar sportów siłowych i sylwetkowych.
3. Edukacja społeczeństwa o zagrożeniach wynikających ze stosowania dopingu i przeciwdziałanie promocji używania substancji zakazanych w sporcie.
4. Niesienie pomocy bliźnim uzależnionym od stosowania dopingu.
5. Niesienie pomocy bliźnim z zaburzeniami odżywiania oraz problemami natury
psychicznej spowodowanymi presją wyidealizowanego obrazu ludzkiego ciała.
6. Edukacja społeczeństwa w temacie treningu i żywienia w sporcie wyczynowym i amatorskim z naciskiem na dyscypliny sportów siłowych i sylwetkowych.
7. Tworzenie przestrzeni edukacyjnej i szkoleniowej dla sportowców, w szczególności sportów siłowych i sylwetkowych.
8. Budowanie i zacieśnianie relacji w społeczności zjednoczonej wokół idei sportów siłowych i sylwetkowych wolnych od dopingu.
9. Wspieranie materialne, instrumentalne i poznawcze innych fundacji oraz podmiotów prowadzących działalność zbieżną z profilem Fundacji.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizację zawodów w sportowych w oparciu o zasady „fair play” ze szczególnym naciskiem na testy antydopingowe oraz szczegółową weryfikację zawodników pod kątem historii zażywanych środków. Dominującym obszarem działania są sporty siłowe isylwetkowe.
2. Wdrażanie systemu wyrywkowych badań antydopingowych i testów weryfikujących w przypadku sportowców oraz osób związanych ze sportem uprzednio objętych programem fundacji lub rekomendowanych do włączenia w program antydopingowy fundacji.
3. Opracowywanie programów na rzecz zwiększenia świadomości zagrożeń płynących z zażywania dopingu wśród sportowców, głównie w świecie sportów siłowych i sylwetkowych.
4. Organizowanie szkoleń z zakresu efektywnego żywienia, treningu i regeneracji jako metody maksymalizowania potencjału sportowego bez zażywania dopingu.
5. Organizacja kursów edukacyjnych dla zawodników i trenerów priorytetowo związanych ze sportami siłowymi i sylwetkowymi.
6. Wspieranie zawodników, trenerów oraz innych osób cywilnych objętych programami wynikającymi ze statutowej działalności Fundacji.
7. Rozwój i budowa infrastruktury sportowej oraz bazy rekreacyjno‐sportowej służącej do realizacji zadań wynikających ze statutowej działalności Fundacji.
8. Wspomaganie i współorganizacji na różnych płaszczyznach wydarzeń związanych z promocją sportu bez dopingu, organizowanych także przez inne podmioty krajowe lub zagraniczne.
9. Udzielanie profesjonalnej opieki dla osób uzależnionych od dopingu mającej na celu wyprowadzenie danego człowieka z nałogu używania środków  zakazanych w sporcie.
10. Udzielanie profesjonalnej opieki dla osób z zaburzeniami odżywiania oraz problemami natury psychicznej spowodowanymi presją wyidealizowanego obrazu ludzkiego ciała. Działanie ma na celu przywrócenie człowieka do ładu mentalnego i moralnego.
11. Współdziałanie z odpowiednimi placówkami, instytucjami i urzędami oraz osobami cywilnymi w zakresie programów wynikających ze statutowej działalności Fundacji.
12. Rozpowszechnianie idei Fundacji w środkach masowego przekazu, poprzez
organizowanie i przeprowadzanie kampanii promocyjnych.
13. Prowadzenie działalności charytatywnej poprzez organizowanie kwest pieniężnych, sprzedawanie tzw. „cegiełek”, organizowanie zbiórek pieniężnych, pozyskiwanie sponsorów.
14. Oferowanie usług i działań partnerskich w celu zwiększenia potencjału medialnego oraz finansowego Fundacji.
15. Pozyskiwanie środków finansowych, rzeczowych oraz usług wspomagających ze wszelkich możliwych źródeł.
16. Niestandardowe działania wpisujące się w koncepcję promocji aktywnego i
roztropnego stylu życia jako przeciwwagi dla wzrostu popularności dopingu w sporcie amatorskim.
17. Wspieranie materialne, instrumentalne i poznawcze innych fundacji oraz podmiotów
prowadzących działalność zbieżną z profilem Fundacji.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 2000 zł złotych oraz środki
finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania.

§ 11
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a. darowizn, spadków, zapisów (w tym w formie pieniężnej i rzeczowej);
b. dotacji i subwencji osób prawnych i środków publicznych;
c. zbiórek publicznych, kampanii, akcji charytatywnych;
d. sponsoringu, nawiązek sądowych;
e. dochodów z majątku fundacji;
f. odsetek bankowych;
g. kredytów, pożyczek;
h. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 13
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI

§ 14
1. Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji.
2. Zarząd Fundacji składa się z dwóch osób w tym Prezesa i jest powoływany na czas nieokreślony przez Fundatora.
3. Pierwszym Prezesem Zarządu z mocy Statutu zostaje Fundator.

§ 15
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
d. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
§ 16
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach majątkowych i
niemajątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
§ 17
Prezes Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w ramach stosunku organizacyjnego ma prawo być wynagradzany z tytułu realizowanego projektu wynikającego z zadań Fundacji oraz wkładu w prowadzenie działalności gospodarczej fundacji.

Wysokość wynagrodzenia stosowną do wkładu pracy określa fundator.

ROZDZIAŁ V

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 18
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Cały dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizację celów statutowych.
2. Przedmiot działalności gospodarczej określa Zarząd Fundacji. Działalność gospodarcza może w szczególności obejmować:
a. 93.1 Działalność związana ze sportem;
b. 93.11. Z Działalność obiektów sportowych;
c. 93.12.Z Działalność klubów sportowych;
d. 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
e. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
f. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
g. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
h. 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
i. 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z
wyłączeniem w zakresie oprogramowania;
j. 59.1 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
k. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
l. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
m. 63.12.Z Działalność portali internetowych;
n. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
o. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internet;
p. 14.1 Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich;
q. 47.71 Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
r. 72.19. Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

§ 19
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą jako podmiot ekonomii społecznej.
2. Fundacja działa jako podmiot wyodrębniony pod względem organizacyjnym i rachunkowym.
3. Fundacja posiada demokratyczną strukturę zarządzania opartą na współzarządzaniu.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU

§ 20
Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji.

§ 21
Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Prezes Zarządu.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 23
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.

§ 24
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Prezes Zarządu w drodze uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.

§ 25
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 26
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Prezes Zarządu.

§ 27
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

§ 28
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze
Sądowym.